Το έργο G-Guidance είναι ένα ERASMUS+ χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο προτείνει μια καινοτόμο μεθοδολογία καθοδήγησης σταδιοδρομίας, αποσκοπώντας στην ένταξη αυτής στην εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων.
Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στον συνδυασμό τεκμηριωμένων μοντέλων καθοδήγησης καριέρας και μεθόδων, όπως επίσης και στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας, με σκοπό να μετατραπεί ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός σε μια διαδικασία περισσότερο ελκυστική και προτρεπτική για τους νέους (ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών).

Αντίστοιχα, η πλατφόρμα που αναπτύσσεται μπορεί να θεωρηθεί ως ένα χρήσιμο και ενημερωμένο μέσο αυτοανάπτυξης και διαχείρισης σταδιοδρομίας για τους μαθητές, καθώς και ένα σημαντικό επαγγελματικό εργαλείο για τους σχολικούς ψυχολόγους και τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν, να διαχειριστούν και να επεκτείνουν τη σταδιοδρομία τους.

Η προσέγγισή μας στον επαγγελματικό προσανατολισμό έχει επίσης ως στόχο να προωθήσει την ένταξη, χρησιμοποιώντας γνωστούς και ευρέως δημοφιλείς ψηφιακούς πόρους, αλλά και την παραπάνω διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρεται στα πλαίσια του προγράμματος. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί να εκμαιεύσει τη συμμετοχή μη κινητοποιημένων, αποκομμένων ή ακόμα και μαθητών χαμηλών επιδόσεων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της πιθανότητας πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, παρουσίασης άσχημης ακαδημαϊκής πορείας και έλλειψης επαγγελματικής απασχόλησης στο μέλλον. Ζητήματα που πιθανώς να συνδέονται με απουσία, από πλευράς του μαθητή, κατάλληλων προσόντων που αντιστοιχούν στον επιμέρους επαγγελματικό τομέα.

Οι ψυχολόγοι, οι δάσκαλοι και οι γονείς, καθώς και οι δικαιούχοι του έργου, θα λάβουν εξειδικευμένη κατάρτιση, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να υποστηρίζουν τους νέους στη διαδικασία της καθοδήγησης σταδιοδρομίας. Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα με σκοπό να εμπλουτιστεί ο τρόπος προσέγγισης της σχολικής επαγγελματικής καθοδήγησης και να μπορεί κατ’ επέκταση να υλοποιείται αποτελεσματικότερα στο μέλλον.