Το Εγχειρίδιο Χρήσης της πλατφόρμας θα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα του παραγόμενου έργου του προγράμματος, μιας και αποσκοπεί να διασφαλίσει τη σωστή και εύρυθμη εφαρμογή της διαδικασίας καθοδήγησης σταδιοδρομίας. Μέρος των αναγκών που θα καλύπτει είναι η παροχή μιας λεπτομερούς περιγραφής του τρόπου εκπαίδευσης των ψυχολόγων, των δασκάλων, των γονέων / φροντιστών και των μαθητών, ανάλογα με το ρόλο του καθενός στην όλη διαδικασία. Η συμβολή των παραπάνω εμπλεκόμενων ομάδων αποτελεί άλλωστε ένα διακριτικό και καινοτόμο χαρακτηριστικό του G-Guidance σε σύγκριση με άλλες μεθόδους καθοδήγησης σταδιοδρομίας. Το πρόγραμμα εκτιμά ότι ο επιδιωκόμενος τρόπος προσέγγισης θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλους τους αναφερόμενους παράγοντες, πετυχαίνοντας υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής σε δραστηριότητες καθοδήγησης σταδιοδρομίας, τόσο στο πλαίσιο του σχολείου, της οικογένειας, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας των μαθητών. Μια άλλη διάσταση του αναμενόμενου αντικτύπου του εγχειριδίου κατάρτισης στο πρόγραμμα, είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο G-Guidance, και ιδιαιτέρως οι ψυχολόγοι των σχολείων, ακολουθούν τις ίδιες ακριβώς οδηγίες κατάρτισης, οι οποίες, με τη σειρά τους, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τη συνέπεια της εφαρμογής και κατ’ επέκταση τη συνολικότερη αξιολόγηση της επίδρασης του έργου στις διάφορες συμμετέχοντες χώρες.