Ръководството за обучение ще бъде от голямо значение за осигуряването на правилното и последователно изпълнение на процеса на кариерно ориентиране (който включва и използването на платформата) през цялото време на участието, тъй като ще съдържа подробно описание на начина на обучение на психолози, учители, родители/настойници и ученици, съответно с ролята на всеки един от тях в процеса на кариерно ориентиране. Включването на основните агенти (психолог, учители, младежи и родители/настойници) като участници в процеса на кариерно ориентиране, е отличителен и иновативен белег на G-Guidance в сравнение с други методи за кариерно ориентиране. Очакваме, че тази иновативна характеристика на G-Guidance ще окаже положително въздействие върху всички изброени участници по отношение на по-високи нива на ангажираност в дейностите по кариерно ориентиране, което ще насърчи приемствеността между дейностите по кариерно ориентиране, извършвани в училище, към семейния и общностния контекст. Друго измерение на очакваното въздействие на ръководството за обучение е да позволи на всички участници в G-Guidance, в частност психолозите в училищата, да следват същите указания за обучение, което от своя страна се очаква да повлияе положително върху последователността на прилагането и оценката на проекта в различните страни и култури.