Μια μέθοδος επαγγελματικής καθοδήγησης θα αναπτυχθεί ειδικά για να πλαισιώσει, να βελτιστοποιήσει και να μεγεθύνει το θετικό αντίκτυπο της τεχνολογίας στην κοινωνική ανάπτυξη, τη μάθηση και την εξέλιξη του μαθητή. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του έργου είναι να παρέχει κάποιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης στα σχολεία, ωφελώντας έτσι την επαγγελματική ανάπτυξη και τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας των μαθητών. Η ομάδα του έργου θα σχεδιάσει μια μέθοδο καθοδήγησης σταδιοδρομίας, βασισμένη σε επικυρωμένα επιστημονικά μοντέλα, συγκεκριμένα, την εποικοδομητική προσέγγιση Life Design (2015) του Savickas για την επαγγελματική καθοδήγηση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού, το σχεδιασμό πλατφόρμας και τον ορισμό των διαφορετικών ρόλων που προορίζονται για εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, γονείς, νέους και ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας. Με βάση μια συστηματική και οικολογική προσέγγιση (Bronfenbrenner, 1979, 2005) ως προς την καθοδήγηση σταδιοδρομίας, η πλατφόρμα επιδιώκει να συμπεριλάβει όλους τους παράγοντες και τα πλαίσια της ζωής των νέων, στη διαδικασία οικοδόμησης της σταδιοδρομίας τους