Методологията за кариерно ориентиране ще бъде разработена специално, за да предостави рамка, да оптимизира и увеличи положителното въздействие на технологиите в социалното развитие и ученето. Една от основните цели на проекта е да предостави ефективен инструмент за оптимизиране на кариерното ориентиране в училищата, като по този начин учениците ще повишат уменията за избор и управление на професионалната си реализация. Консорциумът ще разработи методология за кариерно ориентиране, базирана на научно валидирани модели, а именно: конструктивисткия подход на Savickas (2015) за личностно проектиране в кариерното ориентиране (Life Design Constructivist Approach). Подходът ще бъде използван като основа за дейностите по кариерно ориентиране, дизайна на платформата и дефинирането на различните роли, които изпълняват учителите, психолозите, родителите, учениците и останалите заинтересовани страни от общността. Въз основа на системния и екологичен подход (Bronfenbrenner, 1979, 2005) към кариерното ориентиране, платформата се стреми да включи всички агенти и контексти от живота на младежите в процеса на изграждане на тяхната кариера.